WIĘCEJ

  Projekt w partnerstwie – dlaczego warto razem zrealizować swoje pomysły

  Warto przeczytać

  Anna Jankowska
  Anna Jankowska
  Od ponad 14 lat zajmuję się zarządzaniem projektami finansowanymi z dotacji, a od 10 lat prowadzę własną firmę doradczą. Każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem, gdyż jak głosi moja dewiza projekt to "żywy organizm". Czasami trzeba się ciężko napracować, aby zakończył się szczęśliwym finałem. Jednak po każdym takim zmęczeniu, przychodzi uśmiech na twarzy i mogę sobie powiedzieć "udało się". Każdy projekt uczy mnie czegoś nowego. Realizując go, poznaję wielu wspaniałych i mądrych ludzi. Niektóre projekty, zwłaszcza te tzw. "miękkie" dają mi również satysfakcję, gdyż dzięki nim można zrobić wiele dobrego dla innych. Jednym z nich był projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. Wielu moich "podopiecznych" znalazło pracę i swoje miejsce w życiu. Do dzisiaj wspominam panią Monikę, która jako osoba z niepełnosprawnością, mama trójki maleńkich dzieci, zaczęła pracować jako opiekunka osób niepełnosprawnych. Pomimo moich obiekcji co do wybranego zawodu, Ona odpowiadała uśmiechając się cyt. "a komu mają zaufać Ci bez ręki, jeśli nie osobie, która nie ma dwóch nóg". Dla takich chwil warto czasami się pomęczyć i pokonać piętrzące się w projekcie "ogromne góry". Moim hobby jest praca w ogrodzie, którą chyba też traktuję trochę jak projekt, ale moje róże są wisienką na przysłowiowym torcie.

  Zdarza się, że organizacja, bądź grupa nieformalna ma świetny pomysł, który chciałaby zorganizować. Niestety nie ma żadnego doświadczenia w realizowaniu projektów z dotacji celowych, a do tego nie posiada odpowiedniego potencjału technicznego i personalnego.
  Czy zatem pomysł takiej organizacji jest skazany na porażkę? Odpowiedź na takie pytanie brzmi – nie!

  W tym artykule, podam rozwiązanie, jak zbudować własny potencjał oraz doświadczenie organizacji/grupy. Podpowiem, jak zrealizować z sukcesem projekt wspólnie z partnerem i przy okazji, co taki projekt może dać obu stronom. Odpowiem również, jak projekty partnerskie wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami.

  Nie każda organizacja czy grupa nieformalna może otrzymać dotację celową. Brak doświadczenia czy potencjału w wielu przypadkach dyskwalifikuje potencjalnego Beneficjenta do otrzymania dotacji. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie przez ekspertów, którzy go oceniają, zależy od tego, czy dany projekt jest zgodny z doświadczeniem organizacji wnioskującej oraz z jej potencjałem technicznym i kadrowym.

  Jak rozwiązać problem, gdy organizacji brakuje potencjału finansowego?
  Jest to niezwykły paradoks. Wielu moich klientów, startujących po raz pierwszy do konkursu dotacyjnego, nie może zrozumieć, dlaczego nie otrzymają wsparcia finansowego, gdy właśnie tego wsparcia najbardziej potrzebują? Przecież nie będą w stanie zrealizować zamierzonego pomysłu bez dodatkowych pieniędzy. Często słyszę pytania, dlaczego dotację mają otrzymać firmy czy instytucje, które mają już odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i ogromne doświadczenie w realizacji celów statutowych. Przecież właśnie młode organizacje powinny otrzymywać dotacje częściej niż te, które działają z sukcesami od kilku, a nawet kilkunastu lat na rynku.

  Wtedy proszę taką organizację, aby postawiła się na miejscu donatora i zastanowiła się, czy przekazaliby dotację celową tzw. „zielonej” organizacji? Odpowiedź na to pytanie jest prawie zawsze taka sama. Nie.

  Zatem, jak taka młoda organizacja, owszem, pełna zapału, ma zrealizować swój pomysł?

  Moja odpowiedź zawsze brzmi podobnie: poszukajmy partnera o podobnych celach, mającego doświadczenie w realizacji projektów i mającego odpowiedni potencjał, któremu spodoba się nasz pomysł.

  Jeśli analiza potencjału i doświadczenia podmiotu, który zamierza startować do konkursu dotacyjnego wskazuje, że nie będzie on sam w stanie udźwignąć realizacji, warto zastanowić się nad partnerstwem.

  Czym jest partnerstwo?

  W dokumentach programowych funduszy europejskich „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020” podano definicję Partnerstwa. Według tych dokumentów

  partnerstwo oznacza celowy proces, w którym biorą udział instytucje uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerzy, na wszystkich etapach realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

  Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Wszyscy uczestnicy tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. Partnerstwo stanowi integralny element procesu budowy kultury dialogu społecznego i partycypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb wszystkich jego uczestników.

  Powyższa definicja dotyczy partnerstwa w realizacji celów programów Unii Europejskiej. A jak powinniśmy definiować partnerstwo, gdy fundatorem jest zupełnie inny podmiot?

  Prościej mówiąc, partnerstwo to związek minimum dwóch organizacji, instytucji, podmiotów działających wspólnie, które dążą do tego samego określonego celu.

  Załóżmy, że chcemy zrealizować swój pomysł w partnerstwie. Kto zatem, mógłby być naszym partnerem? Partnerami mogą być wszystkie podmioty, które mają taki sam cel, działają na rzecz podobnych celów statutowych lub tej samej grupy docelowej. W projektach unijnych parterami mogą być podmioty, które do projektu wnoszą zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Zatem, gdy mamy odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny, a nie mamy potencjału finansowego, możemy zawrzeć partnerstwo z inną organizacją działającą na rzecz tych samych celów, ale mającą doświadczenie w realizacji projektów i dysponującą odpowiednim potencjałem finansowym. Ważne jest, aby każde partnerstwo zawarte było w formalnie określonym pisemnym porozumieniu lub umowie partnerskiej.

  Jakie korzyści daje partnerstwo?

  Głównym powodem zawierania partnerstwa jest tworzenie efektu synergii, tj. razem możemy zdziałać więcej. Dodatkowo, różne organizacje mają różne podejście do problemów i do ich rozwiązywania. Łatwiej razem rozpoznać potrzeby grupy docelowej projektu, a to pomoże w odpowiednim dostosowaniu działań dla tej grupy. Wspólna promocja wzmocni efekt dotarcia do beneficjentów projektu. Partnerstwo wzmocni również kadrę organizacji partnerskich  poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy między podmiotami. A przede wszystkim zamiast konkurować o środki i przegrać, można wspólnie zdobyć dofinansowanie i realizować nasz wspólny cel.

  Wszystko pięknie, jest jednak małe, ale… Partnerstwo, to również interakcja pomiędzy ludźmi współpracującymi w dwóch różnych organizacjach. W ramach projektów partnerskich, nie wolno rywalizować, należy się wspierać. Aby doprowadzić nasz wspólny projekt do sukcesu, na początku poznajmy naszego partnera. Poświęćmy trochę czasu na poznanie jego dotychczasowej działalności, poznajmy jego wizję i misję oraz wartości, którymi się kieruje. Poznajmy jego statut. Sprawdźmy, co o naszym partnerze piszą w mediach oraz przeanalizujmy jego osiągnięcia.

  Ważne jest, aby nie budować partnerstwa „na siłę”. Organizacje, które zostaną zmuszone do partnerstwa, nigdy go nie stworzą. Będą dla siebie przeciwnikami, a nie partnerami. Partnerzy, gdy nie są dostatecznie przekonani o korzyściach płynących ze wspólnych działań, nie stworzą mocnego teamu do realizacji zamierzonego celu. Korzyści wynikające ze współpracy powinny być większe niż gdyby ten sam projekt realizowali oddzielnie.

  Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest pisemne porozumienie stron, w którym jasno i precyzyjnie zostaną określone zasady funkcjonowania partnerstwa, cel, do którego zostało ono powołane, podział zadań i odpowiedzialności.

  Zazwyczaj, jeden z Partnerów jest Liderem, sprawnie kierującym działaniami prowadzonymi przez partnerstwo. Lider reprezentuje partnerstwo na zewnątrz, jest jego wizytówką.

  Dobre partnerstwo to odpowiednio wypracowane sposoby komunikacji.
  Na początku współpracy warto opracować procedury przepływu informacji pomiędzy partnerami. Najwięcej konfliktów w trakcie realizacji projektów partnerskich bierze się z braku informowania siebie nawzajem o postępach czy trudnościach. Niezbędne jest, na etapie nawiązania partnerstwa, określenie struktury zarządzania i podział ról. Koordynowanie projektem należy zwykle do zadań Lidera, jednakże etap zarządzania powinien być prowadzony przez wszystkie współpracujące podmioty. Na etapie opracowywania projektu, warto pomyśleć o zorganizowaniu Grupy Sterującej złożonej z liderów organizacji wchodzących w skład partnerstwa. Składa się ona z przedstawicieli lidera i partnerów. Grupa  spotyka się cyklicznie i w sposób demokratyczny podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące projektu. Dodatkowo monitoruje jego przebieg i reaguje na ewentualne problemy. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie harmonogramu spotkań zespołu Grupy Sterującej, a terminy tych spotkań warto ustalić z wyprzedzeniem, tak, aby każdy kto pełni ważną rolę w projekcie mógł w nich uczestniczyć. Dzięki tym zasadom uda się doprowadzić projekt do oczekiwanego sukcesu.

  Może zastanawiają się Państwo, dlaczego tak wiele piszę o idei partnerstwa? Chciałabym Państwu wskazać to jako rozwiązanie problemów przed którymi często staje Polonia – jak przełożyć pomysł organizacji czy grupy nieformalnej na projekt.

  Otóż posłużmy się przykładem.

  W ramach dotacji celowych istnieje konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Na ten konkurs mogą odpowiedzieć wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą. W ramach tego konkursu możliwe są następujące działania: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, mediów polonijnych, infrastruktury polonijnej oraz pomoc charytatywna i socjalna.

  Czy zatem, organizacje polonijne, nie powinny być zainteresowane tego typu konkursem? Może dzięki nawiązaniu partnerstwa z organizacją w Polsce będą mogli wspólnie zrealizować te cele?

  Każda organizacja polonijna, powinna być żywo zainteresowana nawiązaniem współpracy z organizacjami zarejestrowanymi i działającymi na terenie Polski. Dzięki takiemu partnerstwu, obie organizacje będą mogły osiągnąć wspólne cele.

  No dobrze, ale jak znaleźć Partnera, który byłby zainteresowany konkursem i współpracą z NAMI?

  Jest wiele sposobów na znalezienie takiego partnera.

  Zacznijmy od baz wypisanych na stronie https://ec.europa.eu:

  CORDIS Partner Service
  Jedna z największych baz profili partnerów w dziedzinie badań naukowych i innowacji

  Idealist Partner Search
  Baza zawierająca głównie (ale nie tylko) profile partnerów w dziedzinie ICT

  Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database
  Baza zawierająca profile partnerów z międzynarodowych firm i organizacji badawczych w dziedzinie innowacji i technologii. Pomaga w znalezieniu odpowiednich partnerów do dwustronnych relacji biznesowych i współpracy w dziedzinie innowacji i technologii.

  Partnera możemy również znaleźć na stronie https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/partner-do-projektu. czy stronie https://kreatywna-europa.eu/szukasz-partnerow-do-projektu-skorzystaj-z-naszej-nowej-wyszukiwarki/. W wyszukiwaniu partnerów z Unii Europejskiej mogą pomóc również krajowe punkty kontaktowe na terenie Polski np. https://www.kpk.gov.pl/poszukiwanie-partnerow

  Niestety nie ma jednego dobrego „przepisu” na partnerstwo. Organizację tworzą ludzie, którzy mogą powodować konflikty, doprowadzać do kryzysów w projekcie. Tak, jak wspomniałam wcześniej, ważne jest, aby partnerstwo kierowało się wspólnym celem. Nie było budowane na siłę. Miało poprawnie zaplanowane : współpracę i zarządzanie, a także dodatkowo odpowiednio przydzielone, stale monitorowane, zadania. Wówczas projekt może odnieść sukces. Zwłaszcza gdy współpraca pomiędzy partnerami pomoże w odniesieniu większych korzyści przy współdziałaniu niż przy realizowaniu tych samych działań w pojedynkę.

  Pamiętajmy, że razem możemy osiągnąć więcej.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content