WIĘCEJ

  Karta pobytu na terenie Polski. Decyzja negatywna – jak się skutecznie odwołać?

  Warto przeczytać

  Dotykając tematu legalizacji, mówimy przede wszystkim o dokumentach potwierdzających prawo do pobytu długoterminowego na terytorium państwa osoby niebędącej jego obywatelem, czyli cudzoziemca. Legalizacja jest bezpośrednio związana z uzyskaniem zezwolenia na pobyt długoterminowy, czyli karty pobytu.

  Żeby otrzymać zezwolenie na pobyt stały muszą być spełnione warunki, które zostały określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach art. 195 – art. 210 ustawy. Najbardziej spotykanym oraz interesującym dla nas jest pkt. 3 art.195 ustawy o cudzoziemcach, który brzmi następująco: zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, jeżeli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

  Błędy w złożonych dokumentach

  Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt stały często nie zagłębiają się w istotę tego, czego się od nich wymaga i składają dokumenty, które w ogóle nie są od nich wymagane czy dokumenty, które nie są już ważne lub w takiej ilości, która komplikuje pracę urzędu. To z kolei powoduje błędy/trudności w pracy urzędników.

  Najczęściej spotykane błędy w złożonych dokumentach:

  • nieaktualne dokumenty (np. zaświadczenie z banku);
  • dokumenty z błędami (literówki, błędna data);
  • dokumenty, których termin ważności wygasa przed zakończeniem postępowania administracyjnego (zaświadczenie z uczelni, umowa najmu mieszkania, umowa o pracę);
  • dokumenty, które nie spełniają wymagań prawa (dotyczy to głównie tych, które nie są potwierdzeniem zamiaru osiedlenia się w Polsce na stałe).

  W przypadku załączenia tak zwanego „błędnego materiału dowodowego” urzędy muszą kontaktować się z osobą, wzywać do uzupełnienia braków i tak dalej. Ale w praktyce to tak nie działa. Osoba ubiegająca się o zezwolenie na pobyt może traktować takie postępowanie urzędu jako naruszenie art. 8 i art. 9 k.p.a. Mowa w nim jest o prowadzeniu postępowania w sposób niebudzący zaufania do władzy publicznej oraz nienależyte i niewyczerpujące informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które miało wpływ na ustalenie praw i obowiązków skarżącego będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Niewezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, stosownie do dyspozycji art. 64 § 2 k.p.a. lub wezwanie do uzupełnienia braków bez pouczenia co do skutków prawnych, gdy tą sprawą się nie zajmiemy, może w konsekwencji doprowadzić do wydania decyzji odmownej w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca.

  Pozostałe czynniki powodujące decyzję negatywną

  Do pozostałych czynników powodujących decyzję negatywną w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt stały można zaliczyć:

  • składanie więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt (osoba nie może mieć dwóch lub więcej spraw w toku);
  • nieuregulowanie braków formalnych bądź materialnych w terminie wyznaczonym przepisami prawa;
  • niedołączenie do akt sprawy dokumentów wskazujących nowe okoliczności (zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania lub uczelni, zmiana wysokości wynagrodzenia).

  Naruszenia przepisów prawa po stronie urzędów

  Często przyczyną wydania decyzji negatywnej jest niedołączenie do akt sprawy przez osobę ubiegającą się o zezwolenie na pobyt stały dokumentów wskazujących na nowe okoliczności albo nowych dokumentów zamiast tych, które utraciły ważność.

  1.1 Naruszenie przepisów prawa materialnego

  Problem leży w tym, że organy administracji państwowej, czyli urzędy, traktują nieprzedstawienie przez stronę w toku postępowania dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia wymogów do uzyskania zezwolenia na pobyt stały jako niespełnienie tych wymogów przez stronę. To śmiało można nazwać naruszeniem przepisów prawa materialnego i określić jako pierwsze najczęściej spotykane naruszenie po stronie urzędów.

  1.2 Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy

  Również można się spotkać z tym, że zostają naruszone przepisy postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, czyli:

  • naruszenie art. 36 § 1 k.p.a. poprzez niezałatwienie sprawy w terminie, a następnie niezawiadomienie strony o przyczynach zwłoki, brak wskazania nowego terminu  załatwienia sprawy oraz brak pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia;
  • naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, oraz niezebranie i nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, jak również dowolną jego ocenę, przejawiające się w wydaniu rozstrzygnięcia pomimo niezebrania dowodów niezbędnych do merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku skarżącego i oparcie decyzji odmawiającej udzielenie zezwolenia na pobyt stały wyłącznie o przesłankę nieprzedstawienia przez stronę dowodów na zasadność wniosku.

  Odwołanie – co to jest ?

  Podchodząc do tematu skutecznego odwołania, warto oczywiście zrozumieć, czym jest odwołanie, na podstawie czego można je wnieść i jak je poprawnie sporządzić.

  Polskie prawo umożliwia odwołanie się od negatywnej decyzji o wydaniu cudzoziemcowi karty pobytu. Od momentu otrzymania decyzji odmownej masz prawo do odwołania się od niej w ciągu 14 dni. W tym celu należy złożyć odwołanie do kierownika lokalnego Wydziału ds. cudzoziemców. Można go wypełnić bezpośrednio w placówce lub przygotować z wyprzedzeniem i przesłać pocztą, bądź przywieźć osobiście.

  Przede wszystkim należy dowiedzieć się, dlaczego urząd wydał decyzję negatywną – czy wszystkie dokumenty zostały złożone w terminie, czy w procesie administracyjnym wystąpiły błędy i naruszenia.

  Wszystkie te informacje można uzyskać po przeglądzie akt sprawy. Aby to zrobić, trzeba zapisać się do przeglądu akt sprawy. Jest to możliwe dzięki § 1. Dz.U.2020.0.256 t.j. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego, który brzmi następująco: Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zgłoszeniu postępowania.

  Trudność polega na tym, że odwołanie musi być złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a w większości urzędów spotkanie do przeglądu akt sprawy jest zaplanowane na miesiąc wcześniej ze względu na duży napływ wnioskodawców. W związku z tym najlepiej jest zgłosić się do przeglądu akt sprawy przed przewidywanym terminem wydania decyzji. Wtedy w przypadku otrzymania decyzji negatywnej już będziesz posiadał/a wszystkie niezbędne informacje.

  W przypadku braku możliwości zapoznania się z aktami należy powołać się na otrzymaną decyzję, w której wskazano przyczyny i artykuły, na podstawie których odmawia się uzyskania zezwolenia na pobyt.

  Dlatego też przygotowując odwołanie należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z decyzją. Następnie określić konkretne punkty naruszenia lub nieprzestrzegania przepisów, które spowodowały wystawienie negatywnej decyzji. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć wygaśnięcie ważności dokumentów lub nieuregulowanie braków formalnych lub materialnych w terminie.

  Następnie trzeba dowiedzieć się, czy wskazane w decyzji dokumenty zostały faktycznie przedstawione czy nie. Jeśli nie, warto najpierw je przygotować. Jeżeli te dokumenty były złożone, a otrzymano odmowę z powodu ich braku, należy sporządzić potwierdzenie złożenia tych dokumentów. Jest to konieczne, aby po napisaniu odwołania było możliwe załączenie ich do akt sprawy. Dzięki temu organ odwoławczy będzie już miał wszystkie niezbędne dokumenty do wydania pozytywnej decyzji.

  Jak napisać skuteczne odwołanie ? Co musi zawierać ?

  Przechodząc do bezpośredniego napisania odwołania, trzeba pamiętać, że w administracji państwowej pracują ludzie. Można znaleźć się w korzystniejszej sytuacji, ułatwiając pracę urzędnikom, wskazując wszystkie możliwe i niezbędne dane do zidentyfikowania odwołania. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji dokumentu.

  Strona tytułowa

  Strona tytułowa powinna zawierać informację o tym, jakiego rodzaju jest to dokument (czyli nazwę), przez kogo został złożony, do jakiego organu został złożony i kiedy.

  Najlepiej podać w lewym górnym rogu dane wnoszącego odwołanie, a mianowicie: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer sprawy, adres, dane kontaktowe. W prawym górnym rogu należy wskazać informację o organie, do którego adresowany jest ten dokument. Wszystkie odwołania kierujemy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dlatego piszemy: do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, za pośrednictwem: Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (w przypadku gdy dostaliśmy decyzję negatywną od Wojewody Mazowieckiego)

  Ważne jest, aby informacje rozmieścić tak, aby wyżej wymienione informacje były łatwe i wygodne do przeczytania.

   Przykład:

  Dalej trzeba napisać co to jest za dokument. Czyli: odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia __ __________  2019 r., nr sprawy w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi ______________ Panu / Pani ________________________________________

  Przykład:

  Dalej przechodzimy do następującej treści: Niniejszym na podstawie art. 127 § 1 w zw. z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.”) w zw. z art. 100 ust. 1 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz.1650, ze zm.), składam odwołanie od decyzji Wojewody …… [np. Mazowieckiego] z dnia __ ___________ 2019 r., Nr sprawy:_________________, w której organ odmówił udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję powyższą zaskarżam w całości i zarzucam jej:…

  Uzasadnienie odwołania

  Następnie trzeba wskazać, z jakiego powodu odwołujemy się od decyzji. Na przykład otrzymaliśmy decyzję, w której odmówiono udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z tym, że nie zostały dołączone dokumenty z uczelni czy zakładu pracy (potwierdzenie kontynuacji studiów, bądź nowa umowa o pracę) albo ważność załączonych dokumentów wygasła po terminie wyznaczonym do załatwienia sprawy administracyjnej, ale przed wydaniem decyzji. Czyli piszemy:

  • Naruszenie przepisów prawa materialnego;

  i/lub

  • Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy

  Dalej musimy wskazać konkretne artykuły, które zostały naruszone. Artykuły te można znaleźć w decyzji. Na przykład art. 144 w zw. art. 100 ust. 1 pkt 1 i art. 104 ustawy o cudzoziemcach, poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż nieprzedstawienie przez stronę w toku postępowania dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia wymogów do uzyskania zezwolenia na pobyt stały jest równoznaczne z niespełnieniem przez stronę tych wymogów.

  Jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie, też musimy wymienić to naruszenie w sposób następujący: naruszenie art. 36 § 1 k.p.a. poprzez niezałatwienie sprawy w terminie, a za nim niezawiadomienie strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

  Po wymienieniu wszystkich znalezionych przez nas błędów treść odwołania musi wyglądać mniej więcej jak na poniższym przykładzie.

  Często jest tak, że urzędy nie informują osób o tym, że w sprawie nadal są braki w dokumentach, albo takie powiadomienie zostało wysłane, ale nieodebrane, co wg przepisów uznaje się za doręczone. W takim przypadku warto skorzystać z artykułu 7, 77 oraz 80 kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazujemy, że również powołujemy się na: naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz niezebranie i nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, jak również dowolną jego ocenę, przejawiające się w wydaniu rozstrzygnięcia pomimo niezebrania dowodów niezbędnych do merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku skarżącego i oparcie decyzji odmawiającej udzielenie zezwolenia na pobyt stały wyłącznie o przesłankę nieprzedstawienia przez stronę dowodów na zasadność wniosku.

  Należy pamiętać o tym, że będziemy załączać do akt sprawy nowe dokumenty, więc trzeba to również wymienić. Na przykład: także wnoszę o dopuszczenie i dołączenie do akt sprawy dowodów w postaci dodatkowych dokumentów.

  Dalej konieczne jest wskazanie samego celu, dla którego piszemy odwołanie. Piszemy, że: w związku z powyższym prosimy o zmianę decyzji oraz udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

  Oczywiste jest to, że każde odwołanie musi być uzasadnione, więc przechodzimy do części uzasadniającej. Najlepiej, dla wygody czytania zaznaczyć odpowiednio tę część odwołania. Można po prostu napisać po środku strony „UZASADNIENIE”.

  W części tej znowu wracamy do artykułów oraz przepisów, ale nie ma w tym czegoś skomplikowanego, bo wszystkie dotyczące nas artykuły już zostały wymienione w decyzji negatywnej.

  Wstęp

  Jak i każdy dokument nasze odwołanie musi zawierać krótki wstęp. Pozwoli ono osobie, która będzie go czytać, zrozumieć o co w nim chodzi. Pamiętajmy, że lepiej ułatwić pracę urzędnikowi, co pozwoli uniknąć możliwych błędów po stronie „czynnika ludzkiego” postępowania.

  Dalej treść może być następująca: W decyzji z dnia (data), Nr sprawy: _____, Wojewoda ……… [np. Mazowiecki] odmówił udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ wskazał, iż zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który spełni przesłanki określone w art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tą treść zmienia się w zależności od tego, jakie przesłanki nie były spełnione, ale są one wymieniane w decyzji, co ułatwia znacznie proces pisania odwołania).

  Konieczne jest wskazanie tego, że posiadaliśmy i posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, jeżeli chodzi nam o przypadek, gdy decyzja została wystawiona po terminie i dokumenty straciły ważność. Warto wtedy wskazać datę złożenia wniosku, datę wydania decyzji oraz okres czasu, gdy termin został przekroczony. Na przykład: W dniu składania wniosku posiadałem niezbędne dokumenty do wydania decyzji pozytywnej z uwagi na to, iż między dniem złożenia wniosku 23.09.2019 r., a dniem wydania decyzji 15.04.2019 r. było prawie 7 miesięcy, co jest o 5 miesięcy dłużej niż wyznaczony czas załatwienia sprawy według k.p.a. Organ uznał jednak, że nie spełniłem wymogów, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, a zatem powinien był wydać decyzję, w której odmówiono prawa do udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

  W przypadku, gdy jakieś dokumenty nie zostały przedłożone do urzędu i to zostało potraktowane jako nieposiadanie ich oraz niespełnienie przesłanek do udzielenia zezwolenia na pobyt stały również warto to wymienić. Można napisać, że:

  • odnosząc się do przyjętego przez Wojewodę stanowiska, że niedołączenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaganych przez przepisy prawa dokumentów, jak również nieprzedłożenie ich w czasie późniejszym, powoduje, iż strona nie spełniła przesłanek do udzielenia jej wnioskowanego zezwolenia, wobec czego wniosek winien być oddalony. Stosownie do dyspozycji art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cudzoziemcach należy podnieść, iż obarczone jest ono istotnym błędem rozumowania. Z faktu, że strona nie przedłożyła dokumentów, których przedłożenia wprost wymagają przepisy prawa wynika wyłącznie to, że organ nie jest w stanie ocenić żądania strony. W żadnej mierze nie wynika natomiast okoliczność, że strona nie spełnia przesłanek. Do oceny, że strona nie spełnia przesłanek i wydania w tym zakresie decyzji negatywnej może doprowadzić wyłącznie ocena przedstawionych dowodów i okoliczności, nie zaś nieprzedstawienie dowodów na poparcie wniosku.
  • W zakresie uchybień przepisom postępowania, których dopuścił się organ przy załatwieniu niniejszej sprawy, w pierwszym rzędzie należy wskazać na naruszenie art. 8 i art. 9 k.p.a. w zw. z art.64 § 2 k.p.a., jako naruszenie, które stało się źródłem pozostałych uchybień proceduralnych.

  Treść uzasadnienia można uznać za prawie skończoną. Pozostało tylko napisać, jakie dokumenty będą załączone do akt sprawy oraz podpisać się.

  Jaką drogą złożyć odwołanie ?

  Najlepiej jest złożyć odwołanie osobiście albo drogą pocztową (listem poleconym, zachowując potwierdzenie wysłania). W przypadku złożenia odwołania osobiście, lepiej posiadać kopię odwołania, na której organ postawi pieczątkę potwierdzającą datę złożenia dokumentów. Potwierdzenie może się przydać później, a także będzie potwierdzeniem legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy wiza już nie jest ważna.

  Podsumowując, zapamiętaj kilka rzeczy:

  • Przede wszystkim warto pamiętać, że w urzędach pracują ludzie, a ludzie często popełniają błędy. Nie należy traktować negatywnej decyzji jako niechęci władz do wydania zezwolenia na pobyt. Musisz tylko uzbroić się w cierpliwość.
  • Biorąc pod uwagę liczbę osób składających dokumenty, urzędy są często bardzo obciążone pracą. Postaraj się maksymalnie uprościć urzędnikom wykonywanie przez nich obowiązków przy rozpatrywaniu Twojej sprawy. Przygotuj poprawnie wszystkie wymagane dokumenty. Uwzględnij w nich tylko te informacje, które są naprawdę ważne i potrzebne do pozytywnego zakończenia sprawy.

  Autor : Aleh Alefirovich

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content