WIĘCEJ

  Programy stypendialne i granty naukowe dla Polonii

  Warto przeczytać

  Anita Budziszewska
  Anita Budziszewska
  Pracownik naukowy w Katedrze Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar specjalizacji: kultura w stosunkach i prawie międzynarodowym; organizacje międzynarodowe. Absolwentka SGH, Europejskiej Akademii Dyplomacji; Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego UW. Stypendystka na University of Nottingham. Staże naukowe i zawodowe m in. w Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie, studyjno-szkoleniowe m.in.: w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, University of Oxford i University of Zurych. Autorka polskich i międzynarodowych publikacji z zakresu kulturalnych praw człowieka/prawa do kultury. W latach 2011-2020 koordynator ds. mobilności, wymiany i współpracy międzynarodowej na WNPiSM UW. W latach 2016-2020 r.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus (EU). Zaangażowana w wiele projektów polskich i międzynarodowych, w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc (w latach 2014 – 2018), w tym udział w Jury konkursowym; członek Komitetu Organizacyjnego pierwszego w Polsce 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych współorganizowanego z European International Studies Association; uczestnik grantu pt. Increase of EU’s economic potential in relations with China. Uczestnik licznych wykładów zagranicą, w tym m.in. w Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Indii, Grecji, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Węgier, Rumunii itd. Pozazawodowo pasjonatka koni i jeździectwa.

  Programy stypendialne i granty naukowe dla Polonii

  Dla osób pochodzenia polskiego/z polskim obywatelstwem oferowane są rozmaite programy wsparcia w obszarze studiów i szerokorozumianej nauki i kultury w Polsce. Obok bezpłatnych studiów, o różne formy czasowego dofinansowania mogą ubiegać się zarówno uczniowie, studenci jak i naukowcy, a także osoby ze środowisk artystycznych. 

  Poniżej zawarto ogólne informacje dot. wybranych programów. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi regulaminami i zasadami przyznawania dofinansowania  oraz  sprawdzania stron pod kątem aktualizacji danych o kolejnym naborze.  Nabory na obecny rok akademicki 2020/2021 są finalizowane, jednak większość stypendiów  jest cyklicznie odnawiana co rok.

  Stypendia dla kandydatów na studia/studentów:

  Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

  Dla kogo: cudzoziemcy polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

  Osoby ubiegające się o stypendium kwalifikują się do procedury konkursowej jeśli:

  • Maks. dwa lata temu zdali egzamin maturalny (w przypadku aplikowania o studia I stopnia oraz jednolite studiów magisterskich)
  • Maks, dwa lata temu ukończyli studia I stopnia (w przypadku studiów II stopnia)

  Wartość stypendium: brak opłat za naukę oraz stypendium w wysokości: 1250 PLN miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich; 1500 PLN dla studentów studiów II stopnia oraz studentów IV i V roku studiów jednolitych magisterskich. Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy i ma dofinansować koszty zakwaterowania i utrzymania. Stypendyści mogą także otrzymać jednorazowy zasiłek w wysokości 500 PLN.  

  Cel: a) umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia i posiadaczom Karty Polaka odbycia studiów wyższych w Polsce; b) promocja Polski oraz podniesienie poziomu kwalifikacji osób wywodzących się ze środowisk polonijnych.

  Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:  tel. 00 48 22 390 35 00, ul. Polna 40, Warszawa.

  Strona:  https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

  Stypendia Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

  Dla kogo: Uczniowie, studenci na poziomie licencjackim i magisterskim, doktoranci (na studiach doktoranckich), polskiego pochodzenia, urodzeni  za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkający poza Polską wyróżniającej się osiągnięciami naukowymi i zaangażowanej w działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz posługujący się językiem polskim w stopniu komunikatywnym

  Wartość stypendium: Stypendium udzielane jest na okres 1 semestru nauki/studiów w wysokości do 3800 zł.

  Cel: Stypendia udzielane są na wsparcie edukacji uczniów i studentów I, II i III stopnia studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych uczących się lub studiujących w Polsce lub w krajach zamieszkania.

  Do kiedy aplikacja: 5 listopada 2020 r.

  Organizator: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska – środki KPRM w ramach projektu „Stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia realizującej naukę w Polsce oraz w krajach zamieszkania – edycja 2020”.

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:
  tel. +48 22 556-90-02, ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa; strona: http://www.wspolnotapolska.org.pl/stypendia/

  Program stypendialny  „AKTYWNY STUDENT”

  Dla kogo: (z regulaminu Stypendium) „studenci studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich studiujący w krajach swojego zamieszkania (poza granicami Polski), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
  2.  ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
  3. mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
  4.  studiują w szkołach wyższych, wydających dyplomy, uznawane przez ministerstwo właściwe ds. edukacji danego państwa;
  5.  osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce;
  6.  posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym.

  Dodatkowo, wszyscy studenci, którzy z własnej woli i bezinteresownie prowadzą aktywną działalność społeczną, tzw. „aktywiści polonijni” będą mieli możliwość dołączenia do formularza wniosku opisu swoich działań, za co będą mogli otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie aplikacji przez Komisję Stypendialną”.

  Wartość stypendium: jednorazowy dodatek w wysokości  3 800 PLN.

  Cel: wyróżnienie i nagrodzenie studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną na rzecz Polonii (opis aktywności należy zawrzeć w tzw. raporcie polonijnym)  

  Organizator: środki KPRM – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:  tel.: +48 226285557 wew.118.e-mail: stypendia@pol.org.pld.guz@pol.org.pl; strona: https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/

  Stypendia dla twórców:

  Program stypendialny ‘Gaude Polonia’

  Dla kogo: osoby do 40 roku życia (w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku); twór­cy kul­tu­ry (dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tu­ra/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu); tłu­ma­cze li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo w­schod­niej (w tym zwłaszcza z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny; mogą ubiegać się osoby pochodzenia polskiego)

  Wartość stypendium: stypendium miesięczne w wysokości 3.500 zł (realizowane tylko na terytorium RP;  w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku). Dodatkowo stypendysta otrzymuje: zakwaterowanie na czas trwania stypendium; opiekę artystyczną. Koszty podroży pokrywane są bezpośrednio z własnych środków beneficjenta.

  Cel: budowanie przyjaznych relacji i porozumienia poprzez współpracę kulturalną pomiędzy Polską a jej sąsiadami.

  Organizator:  Narodowe Centrum Kultury

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:

   Tel.: 00 223509530, ul. Płocka 13, Warszawa, strona:

  https://www.nck.pl/en/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/aktualnosci/xix-edycja-programu-zakonczona

  Program stypendialny ‘Młoda Polska’

  Dla kogo: osoby fizyczne: zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie (film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr);  będące polskimi obywatelami, urodzone nie wcześniej niż w 1985 roku.

  Wartość stypendium: maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto na okres realizacji projektu stypendialnego trwającego maks. do 31 grudnia 2021 roku (nabór trwa do 31.10.2020 r.)

  Cel: wsparcie wyróżnianych się polskich twórców i osób zajmujących się szeroko rozumianą kulturą

  Organizator:  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:

  Kontakt: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck.pl,

  strona: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci-/nabor-2021

  Granty dla polskich naukowców z zagranicy :

  Program stypendialny „Polskie powroty”

  Dla kogo: polscy naukowcy pracujący w zagranicznych ośrodkach naukowych

  Wartość stypendium: finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy (jeden projekt maks. 270 000 zł – bez komponentu badawczego;  maks. 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN – z komponentem naukowym). Z ww. środków mogą być finansowane: wynagrodzenie Powracającego Naukowca oraz osób uczestniczących w projekcie włączając w to koszty pracodawcy; koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy; koszty badań naukowych.

  Cel: zachęcenie wyróżniających się polskich naukowców do powrotu do Polski i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich ośrodkach naukowych poprzez stworzenie im optymalnych warunków do pracy naukowej (na poziomie światowym).

  Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium:  

  tel. 00 48 22 390 35 56; lub 00 48 22 390 35 00, ul. Polna 40, Warszawa.

  Strona: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty;

  https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty-2020-edycja-covid-19

  Stypendia dla nauczycieli jęz. polskiego:

  Program  ‘Lektorzy’

  Dla kogo: Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane polskie obywatelstwo), „którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

  a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

   b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

  c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

   d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

  e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

   lub

   f) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

  g) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

  h) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

  i) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

  j) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

  lub

  k) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych,

  l) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

  m) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

  n) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

   o) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

  p) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie” (regulamin, punkt 2.1, dostępny:

  https://nawa.gov.pl/images/users/630/LEKTORZY/LEKTORZY_2020/Regulamin-Programu-Lektorzy-2020-2021—2.01.2020.pdf)

  Wartość stypendium: wyliczana indywidualnie. Tabela stawek stypendiów w roku akademickim 2020/21 oraz 2021/22 oraz Tabela stawek kosztów podróży z podziałem na kraj,  miesięczną kwotę stypendium w PLN  znajduje się w regulaminie s. 15 i s. 16.

  Zgodnie z regulaminem punkt 2:Na maksymalną kwotę dofinansowania, która zostanie wskazana w umowie, składają się: 1) stypendium, 2) koszty podróży, 3) koszty ubezpieczenia, 4) koszty zakupu pomocy dydaktycznych, 5) koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (w przypadku krajów, których to dotyczy), 6) koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce” (regulamin, punkt 2.1)

  Odnośnie do wysokości wypłacanego stypendium rozróżnia się (szczegóły w regulaminie):

  1. beneficjentów biorących udział po raz pierwszy w programie: stypendium maksymalnie na 10 miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych, niezależne od ewentualnych umów zawieranych z Ośrodkiem.
  2. Beneficjentów z którymi NAWA chce przedłużyć na kolejny rok akademicki umowę – w przypadku podpisania umowy na 12 miesięcy: przysługuje stypendium maksymalnie na 12 miesięcy

  Cel: promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą za pomocą nauczania  (poprzez kierowanie do ośrodków zagranicznych lektorów wyłonionych w drodze konkursowej przez NAWA)  języka polskiego jako obcego (lata 2020/2021; 2021/2022)

  Organizator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Kontakt i informacje dot. wymaganych dokumentów i zasad przyznawania stypendium: tel. 00 48 223903548 00 48 22 390 35 00, ul. Polna 40, Warszawa; więcej: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski

  Oprac. Anita Budziszewska, na podstawie stron internetowych ww. instytucji oraz regulaminów i zasad udostępnionych na stronach w zakładkach dot. stypendiów.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content