WIĘCEJ

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Warto przeczytać

  Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą zamówienia publicznego, w której podmiot publiczny (samorząd lub administracja rządowa, ewentualnie inne podmioty wydatkujące środki publiczne) zleca partnerowi prywatnemu – zazwyczaj prywatnemu przedsiębiorcy – wykonanie przedsięwzięcia, które służy realizacji zadania publicznego spoczywającego na podmiocie publicznym.

  Przedsięwzięcie PPP może w szczególności polegać na świadczeniu usług użyteczności publicznej i zazwyczaj wiąże się z koniecznością dostarczenia przez sektor prywatny również infrastruktury lub przynajmniej dostaw koniecznych dla świadczenia danej usługi publicznej jej odbiorcom. Co istotne, współpraca pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym zawsze przebiega na podstawie umowy, która dokładnie określa zadanie partnera prywatnego, podział prac i ryzyk związanych z przedsięwzięciem PPP pomiędzy stronami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz formę wynagrodzenia strony prywatnej za realizację zadań powierzonych jej w ramach przedsięwzięcia.

  Każda umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym musi być zawarta w stosownym trybie konkurencyjnym (właściwym dla ustawy prawo zamówień publicznych lub w trybie określonym przez ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi). Na straży uczciwości postępowania o udzielenie umowy o PPP stoi stosowna procedura, a partner wybierany jest na podstawie ustalonych obiektywnie kryteriów oceny ofert składanych przez konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa.

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, podobnie jak poszczególne zapisy umów o PPP, określone są w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym[1]  i ustawie o umowie koncesji[2]. Ustawa o PPP z dnia 19 grudnia 2008 r. określa również dokładnie obowiązki podmiotu publicznego związane z przeanalizowaniem zasadności realizacji konkretnego przedsięwzięcia w modelu PPP.  Z analizy zasadności – przeprowadzonej zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy o PPP i „Wytycznymi” opracowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – musi wynikać, że w danej sytuacji w oparciu o przyjęte kryteria oceny, realizacja konkretnego projektu będzie korzystniejsza dla interesu publicznego niż realizacja analizowanego zadania metodami tradycyjnymi, tj. zazwyczaj jedynie w oparciu o środki finansowe strony publicznej.

  Co ważne, często kryteria przyjęte na potrzeby oceny zasadności wdrożenia projektu we współpracy z sektorem prywatnym przekładają się na kryteria wyłonienia najkorzystniejszej oferty przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie umowy o PPP.

  Zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiot publiczny nie może arbitralnie podejmować decyzji o tym, jakie przedsięwzięcie zostanie wdrożone przy zastosowaniu PPP. Zgodnie z prawem partnerstwo publiczno-prywatne musi dotyczyć realizacji zadania publicznego, wynikającego z ustawy i spoczywającego na podmiocie publicznym, który inicjuje dane PPP.

  Oznacza to, że nie można nawiązać PPP w celu stworzenia centrum handlowego czy hotelu, ewentualnie prywatnych mieszkań jako celu samego w sobie. Takie działania są przedmiotem zainteresowania sektora komercyjnego, a nie władz publicznych. Nie oznacza to oczywiście, że elementy komercyjne – jak np. możliwość wzniesienia hotelu czy mieszkań na sprzedaż lub wynajem na rynku komercyjnym – nie mogą stanowić formy wynagrodzenia strony prywatnej za realizację infrastruktury sportowej (zadanie publiczne) czy mieszkań komunalnych, ewentualnie zrewitalizowania zabytkowego centrum miasta (zadanie publiczne).

  Co istotne, w ramach umowy o PPP na etapie negocjacji (np. dialogu konkurencyjnego) podmiot publiczny i partner prywatny dzielą się zadaniami i związanymi z ich realizacją ryzkami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia w taki sposób, aby wspólne działanie było wykonane jak najefektywniej.

  Co istotne, metodologia oceny owej efektywności wymaga, aby perspektywa oceny uwzględnieniu cały cyklu życia przedsięwzięcia – nie chodzi więc tylko o cenę wytworzenia np. drogi publicznej czy termomodernizacji budynku szkoły. Analizuje się również koszty późniejszego utrzymania i napraw infrastruktury, a w przypadku termomodernizacji także koszty ogrzewania czy oświetlenia budynku przez wiele lat. Najistotniejsze we współpracy typu PPP są ryzyka związane z etapem budowy oraz ryzyko dostępności i ryzyko ekonomiczne związane z realizacją przedsięwzięcia, co determinuje mechanizm wynagradzania strony prywatnej. 

  Zgodnie z ustawą o PPP partner prywatny zawsze musi finansować co najmniej część wydatków na realizację powierzonego mu przedsięwzięcia, jak też zarządzać następnie stworzoną przez siebie infrastrukturą. Jest to związane z faktem, że tak naprawdę jego wynagrodzenie jest powiązane z procesem zapewnienia dostępu obywateli do stworzonej w ramach PPP infrastruktury lub usług, jakie partner świadczy na zasadach płatnych lub bezpłatnie. W tym ostatnim przypadku za usługi płaci podmiot publiczny wprost z budżetu. Jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi z opłat użytkowników usług świadczonych w ramach PPP bezpośrednio do partnera (np. opłaty za wodę czy kanalizację) mówimy o tzw. modelu koncesyjnym PPP. Jeśli wynagrodzenie wypłaca podmiot publiczny, płacąc niejako „opłatę leasingową” za dostęp do drogi publicznej czy oświetlenia ulicznego, mówimy o tzw. opłacie za dostępność. W tym ostatnim przypadku opłata strony publicznej zawsze musi być zależna od zapewnienia odpowiedniej jakości usług czy odpowiedniego standardu dostępności infrastruktury na ustalonym w umowie poziomie. 

  Ustawa o PPP zawiera też zapisy pozwalające na udostępnienie partnerowi prywatnemu (w ramach jednego postępowania na wyłonienie partnera) infrastruktury technicznej, którą będzie on wykorzystywał w ramach umowy, jak również udostępnienia mu nieruchomości, na której partner dopiero będzie budował nową infrastrukturę i zarządzał ją w okresie trwania umowy o PPP. Ustawa pozwala również stronom na powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie realizacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Warto w tym kontekście podkreślić, że PPP nie jest prywatyzacją  – wszystkie elementy majątku podmiotu publicznego zaangażowane w przedsięwzięcie lub wytworzone w trakcie trwania umowy o PPP na koniec współpracy niejako „wracają” do sektora publicznego. Natomiast nieliczne wyjątki, związane z naturą przedsięwzięć i formą wynagrodzenia strony prywatnej, musza być jasno określone w umowie o PPP i muszą być znane już na etapie zainicjowania procedury wyłonienia partnera prywatnego.

  Co ciekawe, partnerstwo publiczno-prywatne dotyczące tego samego zadania – np. w zakresie utrzymania parkingu – może być wdrożone w różnych modelach wynagrodzenia – koncesji lub opłacie za dostępność. Np. parkingi na przedmieściach, które są z zasady bezpłatne dla kierowców, będą wzniesione przez partnera na zasadach dostępności za którą płaci podmiot publiczny. Natomiast podobny parking w centrum będzie mógł być objęty opłatami od kierowców, których poborem zajmie się partner prywatny – koncesjonariusz. Wybór modelu wynagrodzenia jest kwestią decyzji władz publicznych stosownie od ich celów oraz wyników analiz poprzedzających wdrożenie PPP.

  Autor: Robert Roguski


  [1] USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

  [2] Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. 2016 poz. 1920.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Najnowsze

  Nieznana historia warszawskiej Pragi

  Praga należy do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów rejonów Warszawy. Ma swoją własną historię i tożsamość. Nie wszyscy...

  Zobacz także

  Skip to content