Inne

W dziale tym publikować będziemy informacje o konkursach lokalnych, europejskich itp., o których fundusze będą mogły na swą działalność ubiegać się organizacje polskie i polonijne zagranicą.

1. Rada Państw Morza BałtyckiegoProject Support Facility – Instrument Wspierania Projektów na rok 2021 

Od 15 lutego do 31 marca br. będzie można składać wnioski o wsparcie projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów – funduszu utworzonego przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 65 tys. euro, mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. 
Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB. 

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 

Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa, wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych. 
Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy. 
Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu Bezpieczny i stabilny region oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnich. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.
Instrument Wspierania Projektów to narzędzie wzmacniające bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno-społeczną w regionie Morza Bałtyckiego. Jego niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski poziom sformalizowania 

Szczegółowe informacje o planowanym naborze wniosków: https://www.cbss.org/psf/ 
Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org

2. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Dzięki wspólnym projektom młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe.
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Współpraca młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między państwami.

Link do konkursu : https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/

wnioski można składać do 24 stycznia 2021 r.

3. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2021

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59

Link do konkursu:
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/


4. konkurs RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. W programie RITA – Przemiany w regionie przyznawane są dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem, a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Składane w ramach konkursów projekty powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i dotyczyć następujących sfer:

– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Link do konkursu : https://programrita.org/nabory/2020/

nabór jesienny – do 15 marca 2021 r., godz. 12:00

5. Konkurs polonijny Ambasady RP w Ottawie – termin składania wniosków do 16.11.2020 r.: https://www.gov.pl/web/kanada/projekty-polonijne—referat-ds-konsularnych-i-polonii-w-ambasadzie-rp-w-ottawie

6. NAWA – Wymiana bilateralna naukowców – CANALETTO Polska – Włochy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają nstytucje nauki i szkolnictwa wyższego do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską – CANALETTO. Nabór trwa do 19 marca 2021 roku.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych realizujących projekty, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Zaproszenie do składania wniosków oraz pozostałe dokumenty